เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4759
วันที่: 8 กรกฎาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี
ข้อหารือ           นาย ก. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา โดยมีข้อเท็จจริงว่า นาย ก. และนาง ร. จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ได้ร่วมกันประกอบกิจการประเภท การทำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นาย ก. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) สำหรับปีภาษี 2555 มีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และได้กรอกสถานะการยื่นแบบฯ ว่า "คู่สมรสไม่มีเงินได้" และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) สำหรับปีภาษี 2555 มีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และได้กรอกสถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรสว่า "มีเงินได้ตามมาตรา 40(1) - (8) และแยกยื่นแบบ" เนื่องจากขาดความรู้ และความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา จึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา โดยต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเสียภาษีในนามตนเอง
แนววินิจฉัย           กรณีนาย ก. และภริยาได้ร่วมกันประกอบกิจการค้า ได้รับเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และนาย ก. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 สำหรับปีภาษี 2555 ในนามของตนเองเพียงคนเดียว โดยกรอกสถานะการยื่นแบบฯ ว่า "คู่สมรสไม่มีเงินได้" ตามมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 มีผลใช้บังคับ (วันที่ 25 ธันวาคม 2555) ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 นาย ก. และภริยาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2555 แสดงเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และได้กรอกสถานะการยื่นแบบฯ ของคู่สมรสว่า "มีเงินได้ตามมาตรา 40(1) - (8) และแยกยื่นแบบฯ" ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว นาย ก. และภริยาจึงมีสิทธิเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินได้พึงประเมินและเลือกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินดังกล่าวแยกต่างหากจากกันได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการ ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 77/39151

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020