เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/1177
วันที่: 7 มีนาคม 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
ข้อกฎหมาย : มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.80/2542ฯ และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542ฯ
ข้อหารือ           บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดทำใบกำกับภาษีแบบใหม่ โดยโรงพิมพ์เป็นผู้จัดพิมพ์เฉพาะชื่อและที่อยู่ของบริษัทฯ ส่วนรายละเอียดอื่นอันเป็นสาระคัญ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ได้จัดพิมพ์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงขอหารือว่า
          1. กรณีบริษัทฯ ใช้แบบฟอร์มใบกำกับภาษีที่ตีพิมพ์รายการชื่อและที่อยู่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีจากโรงพิมพ์ ส่วนคำว่า ใบกำกับภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทฯ รวมถึงรายการอื่นๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะถือว่าบริษัทฯ ได้จัดทำใบกำกับภาษีถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรือไม่
          2. บริษัทฯ สามารถนำวิธีการพิมพ์ใบกำกับภาษีตาม 1. มาใช้ปฏิบัติในการออกใบลดหนี้ หรือใบเพิ่มหนี้ ได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           1. การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ข้อ 8 วรรคสี่ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ถ้ารายการในใบกำกับภาษีทั้งสามรายการ ดังต่อไปนี้
               (1) คำว่า "ใบกำกับภาษี"
               (2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษี
               (3) คำว่า "เอกสารออกเป็นชุด"หรือเพียงรายการหนึ่งรายการใด ได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รายการอื่นๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องตีพิมพ์หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบกำกับภาษี จึงจะมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ ได้จัดทำใบกำกับภาษี โดยรายการชื่อและที่อยู่ของบริษัทฯ ตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ ส่วนรายการใบกำกับภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทฯ และรายการอื่นๆ ได้จัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ใบกำกับภาษีดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 8 วรรคสี่ ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542ฯ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบกำกับภาษี มีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
          2. การจัดทำใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.80/2542 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา 86/9 และใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2542 ข้อ 3 วรรคสาม กำหนดว่า รายการที่เป็นสาระสำคัญตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ ดังนั้น กรณีบริษัทฯ จะจัดทำใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ โดยมีรายการชื่อและที่อยู่ของบริษัทฯ ตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ ส่วนรายการอื่นๆ จัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 วรรคสาม ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.80/2542ฯ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2542
เลขตู้: 77/38923

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020