เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4729 วันที่ : 17 พฤษภาคม 2544
12.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีโอนที่ดินให้แก่ส่วนราชการ โดยไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4730 วันที่ : 17 พฤษภาคม 2544
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการประปา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5006 วันที่ : 22 พฤษภาคม 2544
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5009 วันที่ : 22 พฤษภาคม 2544
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าใช้จ่ายผลขาดทุนจากเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5096 วันที่ : 23 พฤษภาคม 2544
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายบัญชีลูกหนี้การค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5259 วันที่ : 28 พฤษภาคม 2544
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5267 วันที่ : 28 พฤษภาคม 2544
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดใช้ค่าเสียหาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5268 วันที่ : 28 พฤษภาคม 2544
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปลดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5270 วันที่ : 28 พฤษภาคม 2544
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับจ้างทำของให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.5406 วันที่ : 30 พฤษภาคม 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020