เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./6193
วันที่: 23 กรกฎาคม 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอาหารสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1. ผลิตภัณฑ์ เยลคิน ทีเอส (YELKIN TS) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับกุ้ง ปลา ทุกขนาดอายุ ใช้เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อเสริมเลซิทินในอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 40 0126
          2. ผลิตภัณฑ์ เอฟ 1-100 ฟีดเกรด เลซิทิน (F 1-100 FEED GRADE LECITHIN) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับกุ้ง ปลา ทุกขนาดอายุ ใช้เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อเสริมเลซิทินในอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 40 0202
          3. ผลิตภัณฑ์ เลคแซม เอ็น (LECSAM N) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับกุ้ง ปลา ทุกขนาดอายุ ใช้เป็น สารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อเสริมเลซิทินในอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 43 0001
          4. ผลิตภัณฑ์ โซยา เลซิทิน (SOYA LECITHIN) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับกุ้ง ปลา ทุกขนาดอายุ เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อเสริมเลซิทินในอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 47 0027
          5. ผลิตภัณฑ์ เลซิซอย 400 (LECISOY 400) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับกุ้ง ปลา ทุกขนาดอายุ เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อเสริมเลซิทินในอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 48 0505
          6. ผลิตภัณฑ์ ซอยบีน เลซิทิน (SOYBEAN LECITHIN) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับกุ้ง ปลา ทุกขนาดอายุ เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อเสริมเลซิทินในอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 50 0048
          7. ผลิตภัณฑ์ เอ็นฮานซ์ เทค ซอย เลซิติน (ENHANCE TEC SOY LECITHIN) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับสุกร โค กุ้ง ปลา เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อใช้เสริมไขมัน ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 50 0703
          8. ผลิตภัณฑ์ โซยา เลซิทิน (SOYA LECITHIN) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับสุกร โค กุ้ง ปลา เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อใช้เสริมไขมัน ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 51 0715
          9. ผลิตภัณฑ์ เลซิทิน (LECITHIN) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับกุ้ง ปลา เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อใช้เสริมไขมัน ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 52 0288
          10. ผลิตภัณฑ์ โซยา เลซิทิน (SOYA LECITHIN) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับกุ้ง ปลา เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อใช้เสริมไขมัน ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 52 0359
          11. ผลิตภัณฑ์ ซอย เลซิทิน เอจีดี (SOY LECITHIN AGD) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับสุกร โค กุ้ง ปลา เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อใช้เสริมไขมัน ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 52 0523
          12. ผลิตภัณฑ์ เลซิทิน (LECITHIN) เป็นอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลใช้สำหรับสุกร โค กุ้ง ปลา เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อใช้เสริมไขมัน ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ทะเบียนเลขที่ 02 04 53 0164
          บริษัทฯ ขอหารือว่า การนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์ต่างๆ ข้างต้น ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ นำเข้าสินค้าอาหารสัตว์ ตาม 1.-12. โดยสินค้าดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้ออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) แล้ว ดังนั้น สินค้าอาหารสัตว์ ตาม 1.-12. เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร และเข้าลักษณะเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรู หรือโรคของสัตว์ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าจึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38225

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020