เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./6542
วันที่: 30 กรกฎาคม 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาการซื้อขายบ้านและเช่าที่ดิน และสัญญาให้บริการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก. ได้ทำสัญญาซื้อบ้านและเช่าที่ดิน (Agreement for Sale and Purchase of House and Land Lease) กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย โดยสัญญาดังกล่าวระบุราคาบ้านซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 แล้ว นาย ก. ขอทราบว่า สัญญาดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และมีภาระภาษีอย่างไร
แนววินิจฉัย           การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม เป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังนั้น ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
เลขตู้: 75/38227

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020