เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6525
วันที่: 19 กรกฎาคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฎฐ และมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1. นาย ก. ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตกเบิกย้อนหลังในอัตราเดือนละ 4,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ 793/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยได้รับเงินในเดือนมกราคม 2555 จำนวน 101,322.58 บาท ซึ่งมีผลทำให้เงินที่ได้รับนั้นต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีที่ได้รับเงินดังกล่าว ทั้งๆ ที่มิใช่ความผิดของตน
          2. กรณีดังกล่าวทำให้นาย ก. มีภาระที่จะต้องเสียภาษีจำนวนมาก จึงยื่นคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้กรณีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) โดยแยกเงินได้ที่พึงจะได้รับในแต่ละปีและแยกคำนวณตามปีภาษีนั้นๆสำหรับปีภาษี 2553 และปีภาษี 2554 โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและเพื่อความเป็นธรรม จึงของดหรือลดเงินเพิ่มลงคงเสียในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย           กรณีได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตกเบิกย้อนหลังในอัตราเดือนละ 4,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2553 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ 793/2554ฯ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยได้รับเงินในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งมีผลทำให้เงินที่ได้รับนั้นต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2555 แต่เนื่องจากเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) ที่นาย ก. ได้รับตกเบิกย้อนหลังดังกล่าว เกิดจากการต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ ประกอบกับมีผู้เข้ารับการประเมินเป็นจำนวนมากซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในงวดเดียวกัน มิใช่ความผิดของนาย ก. จึงอนุโลมให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของปีภาษี 2553 ถึงปีภาษี 2555 ตามส่วนของเงินได้ที่ได้รับและถือเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในกำหนดเวลาได้ จึงอนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนาย ก. สำหรับปีภาษี 2553 จำนวน 42,822.58 บาท และสำหรับปีภาษี 2554 จำนวน 54,000 บาท ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันที่นาย ก. ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติจากกรมสรรพากรตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลทำให้นาย ก. ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 76/38703

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020