เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5858
วันที่: 4 กรกฎาคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับค่าสินไหมทดแทนจากอุทกภัยจากบริษัทประกันภัย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้
          1. บริษัทฯ ได้ประสบอุทกภัยในปี 2554 มีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย แต่บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทประกันภัยเป็นเงินจำนวน 843,073,000 บาท บริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัทประกันภัยบางส่วน โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้
          งวดที่ 1 ได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 200,000,000 บาท
          งวดที่ 2 ได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 110,000,000 บาท
          บริษัทฯ จึงขอทราบว่า เงินค่าสินไหมทดแทนบางส่วนที่ได้รับดังกล่าวต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณีตามข้อเท็จจริงพิจารณาได้ดังนี้
          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายบางส่วนอันเนื่องมาจากอุทกภัยจำนวน 2 งวด จากบริษัทประกันภัยตามข้อเท็จจริงดังกล่าว การรับรู้ผลเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย บริษัทฯ ต้องรับรู้รายได้โดยใช้วิธีการทางเกณฑ์สิทธิ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทประกันภัยแจ้งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่บริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยในปี 2554 จากบริษัทประกันภัย ณ วันที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว มากกว่าค่าความเสียหายของทรัพย์สินที่ทำประกันภัยไว้ เฉพาะส่วนที่เกินมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่เหลือจากการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554
          2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทประกันภัย ไม่เข้าลักษณะเป็นรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการตามมาตรา 77/1 (8) และมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่อย่างใด
เลขตู้: 76/38695

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020