เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6605
วันที่: 24 กรกฎาคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ขอหารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน บริษัทฯ ขอทราบว่า
          1. บริษัทฯ สามารถนำผลขาดทุนสุทธิยกมาในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน (ปี 2549 - 2553 ) มาใช้ในปีปัจจุบันได้หรือไม่
          2. หากบริษัทฯ ไม่ได้นำผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวมาใช้ในปีที่ล่วงมา (ไม่ได้กรอกผลขาดทุนสุทธิยกมาในแบบ ภ.ง.ด. 50) แต่ภายหลังมีการยื่นแบบฯ เพิ่มเติม โดยกรอกผลขาดทุนยกมาในแบบ ภ.ง.ด. 50 ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ มีสิทธินำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน มาหักเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีบริษัทฯ ไม่ได้นำผลขาดทุนสุทธิยกมาดังกล่าวมาใช้ในปีที่ล่วงมาแล้ว แต่ภายหลังได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 เพิ่มเติม โดยได้นำ ผลขาดทุนสุทธิยกมาดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในแบบ ภ.ง.ด. 50 เพื่อปรับปรุงแบบฯ ให้ถูกต้อง ก็สามารถกระทำได้
เลขตู้: 76/38707

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020