เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5852
วันที่: 4 กรกฎาคม 2555
เรื่อง: การเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ
ข้อหารือ           นาง ก. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษี สำหรับปีภาษี 2555 มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาง ก. และ สามี ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และได้ยื่นรายการและเสียภาษีด้วยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยนำเงินได้พึงประเมินของสามีมารวมคำนวณและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ขอคืนเงินภาษีจำนวน 14,340.23 บาท ไว้แล้ว แต่ประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีไว้เดิม เป็นการยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกัน
แนววินิจฉัย           ตามข้อเท็จจริง นาง ก. และสามี ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ฉบับปกติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ภายในกำหนดเวลายื่นรายการและเสียภาษี ประกอบกับมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีของสามีและภริยาขึ้นใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเดิมและเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นปีภาษีแรก จึงอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีตามที่ร้องขอได้
เลขตู้: 76/38681

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020