เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5863
วันที่: 4 กรกฎาคม 2556
เรื่อง: การเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของคู่สมรส สำหรับปีภาษี 2555
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ. แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาง ก. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับปีภาษี 2555 มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาง ก. และสามีได้ยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน โดยสามีได้ยื่นรายการและเสียภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด. 90 ทาง Internet เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงเงินได้พึงประเมินจากค่านายหน้าตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้พึงประเมินจากดอกเบี้ยตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ขอคืนภาษีจำนวน 28,900.87 บาท ส่วนนาง ก. ได้ยื่นรายการและเสียภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด. 91 ทาง Internet เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 แสดงเงินได้พึงประเมินจากเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ขอคืนภาษีจำนวน 8,380.44 บาท แต่เนื่องจากปีภาษี 2555 เป็นปีภาษีแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับสามีและภริยาทำให้ขาดความรู้และความเข้าใจในการยื่นรายการและเสียภาษี จึงประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีดังกล่าว จากวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกันเป็นวิธีการรวมยื่น โดยนำเงินได้จากเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของนาง ก. มาถือเป็นเงินได้ของสามี
แนววินิจฉัย           กรณีดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีจากวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกันตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร เป็นวิธีการรวมยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีดังกล่าว นาง ก. จึงสามารถยื่นรายการและเสียภาษีเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์
เลขตู้: 76/38694

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020