เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ.4421
วันที่: 22 พฤษภาคม 2556
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายทรัพย์สินที่มีไว้ประกอบกิจการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ มีสถานประกอบการตั้งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการโลจิสติกส์ และประกอบกิจการขนส่งทางน้ำในประเทศ ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ขอหารือว่า หากบริษัทฯ ขายทรัพย์สิน คือ เรือเคทีพี 1 และเรือเคทีพี 2 ที่ใช้เฉพาะในกิจการขนส่งทางน้ำในประเทศ ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่บริษัทลิสซิ่ง บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ขายเรือเคทีพี 1 และเรือเคทีพี 2 ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร อันเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี แต่อย่างใด
เลขตู้: 76/38619

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020