เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3806
วันที่: 3 พฤษภาคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ           1. บริษัท A จำกัด (บริษัท Aฯ) ประกอบกิจการขายอุปกรณ์ลำเลียงเทกอง อุปกรณ์เตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวลเตาอบลดความชื้นเมล็ดพืช เครื่องทำความสะอาดคัดแยกเมล็ดพืช เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์พร้อมโครงเหล็กขารับและถังบรรจุ โดยบริษัท Aฯ เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทค้าร่วม (Consortium) (บริษัทค้าร่วมฯ) โดยบริษัทค้าร่วมฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลกับ บริษัท B จำกัด (บริษัท Bฯ)
          2. ตามสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ระหว่างบริษัทค้าร่วมฯ และบริษัท Bฯ ได้กำหนดให้บริษัทค้าร่วมฯ โดยบริษัท Aฯ เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการขายอุปกรณ์ลำเลียงเชื้อเพลิงชีวมวลและขี้เถ้า อุปกรณ์เตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล อุปกรณ์หล่อเย็น อุปกรณ์บำบัดน้ำ Air Compressor อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำและปานกลาง รวมถึงส่วนประกอบ อาทิ สายพานลำเลียง โซ่ลำเลียง ลูกกลิ้ง มอเตอร์ อิฐทนไฟ โดยบริษัท Aฯ จะดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวจากนิติบุคคลอื่น ว่าจ้างนิติบุคคลอื่นทำโครงเหล็กเพื่อประกอบเป็นอุปกรณ์ และว่าจ้างบุคคลภายนอกไปดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่บริษัท Bฯ ซึ่งการขายอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัท Aฯ จะกำหนดประเภทและขนาดมาตรฐานของอุปกรณ์แต่ละรุ่นไว้ หากบริษัท Bฯ มีคำสั่งซื้ออุปกรณ์ไม่ตรงกับประเภทและขนาดมาตรฐานที่บริษัท Aฯ กำหนด บริษัท Aฯ จะไม่สามารถขายอุปกรณ์ให้บริษัท Bฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทค้าร่วมฯ และบริษัท Bฯ ได้ตกลงให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์รวมอยู่ในมูลค่าอุปกรณ์ที่ซื้อขายกันบริษัท Aฯ จึงขหารือว่า การดำเนินการดังกล่าวของบริษัท Aฯ เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง ซึ่งบริษัท Bฯ ผู้ซื้อ ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัท Aฯ ขายอุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมบริการติดตั้ง โดยมีการตกลงให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์รวมอยู่ในมูลค่าอุปกรณ์ที่ซื้อขายกัน ถือเป็นการขายสินค้า บริษัท Aฯ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 76/38604

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020