เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./3884
วันที่: 8 พฤษภาคม 2556
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4(3) และมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           สำนักงาน พ. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน พ. พ.ศ. 2552 และได้ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 ซึ่งจากการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของ สำนักงาน พ. มีประเด็นปัญหาอยู่ 2 กรณี ดังนี้
               1. กรณีชื่อของ สำนักงาน พ. ยาวมาก ร้านค้าบางแห่งไม่สามารถออกใบกำกับภาษีตามชื่อที่ สำนักงาน ก.พ. ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทำให้ สำนักงาน พ. ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าวมาถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนได้ จึงขอทราบว่า สำนักงาน พ. จะสามารถแจ้งให้ร้านค้าออกใบกำกับภาษี โดยใช้ชื่อย่อ "สำนักงาน พ. " ตามที่ประกาศในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฯ หรือใช้ชื่อย่อ "สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ" ได้หรือไม่
               2. กรณี สำนักงาน พ. มีการประกอบกิจการให้บริการด้านการจัดอบรม และมีการจัดทำหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการจัดอบรมต่างๆ จำหน่ายให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้ที่สนใจทั่วไป เช่น หนังสือการทำบ้านดิน คู่มือการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เป็นต้น การขายหนังสือหรือคู่มือดังกล่าว จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย           1. เนื่องจากรายการ "ชื่อ" ของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ เป็นรายการที่จะต้องระบุไว้ในใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4(3) แห่งประมวลรัษฎากร โดยรายการ "ชื่อ" ของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจะต้องเป็น "ชื่อ" ของผู้ประกอบการซึ่งเป็นชื่อเต็มตามที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เท่านั้น สำนักงาน พ. จึงไม่มีสิทธิใช้ชื่อย่อ "สำนักงาน พ. " เป็นชื่อของผู้ประกอบการจดทะเบียนลงในใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินได้ แต่อย่างไรก็ดี เพื่อความสะดวกในการระบุชื่อดังกล่าว เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีที่ได้รับจากผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่น สำนักงาน พ. ย่อมมีสิทธิจะกระทำได้ โดยให้นำใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ. 20) ตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วไปยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ สำนักงาน พ. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มเติมชื่อดังกล่าวในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อได้เพิ่มเติมชื่อดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก็ให้ระบุชื่อดังกล่าวเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีที่ได้รับจากผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นได้
          2. กรณี สำนักงาน พ. จัดทำหนังสือ คู่มือเกี่ยวกับการจัดอบรมต่างๆ จำหน่ายให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้ที่สนใจทั่วไป เช่น หนังสือการทำบ้านดิน คู่มือการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เป็นต้น การขายหนังสือหรือคู่มือดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการขายนิตยสาร ตำราเรียน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 76/38615

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020