เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702(กม.14)/4757
วันที่: 29 พฤษภาคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา -
ข้อหารือ           1. บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตลวดตาข่ายเหล็กไร้สนิมชุบโครเมี่ยมและบานประตูหน้าต่างลวดตาข่ายเหล็กไร้สนิมชุบโครเมี่ยม ประเภท 4.19 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะที่ใช้ในการก่อสร้างหรืออุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม (fabrication industry) ตามบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ได้กู้เงินกับธนาคารทหารไทย จำนวน 20,000,000 บาท ตามสัญญาลงวันที่ 19 ตุลาคม 2549 โดยระบุวัตถุประสงค์การกู้เงินเพื่อก่อสร้างบ้านพักให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ และได้ทำสัญญากู้เงินและคิดดอกเบี้ยรับกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในอัตราตลาด ซึ่งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จำนวนดังกล่าวโดยเปลี่ยนจากธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารกรุงเทพ
          2. ในปี 2555 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้คืนเงินกู้ให้กับบริษัทฯ ทั้งจำนวน แต่บริษัทฯ มิได้คืนเงินกู้ให้กับธนาคารกรุงเทพ เนื่องจากการคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินที่สูง บริษัทฯ จึงนำเงินดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงหารือว่า ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ดังกล่าวถือเป็นต้นทุนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน หรือ ต้องนำมาเฉลี่ยตามยอดขายให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
แนววินิจฉัย           บริษัทฯ ประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทฯ กู้ต่อ โดย ในปี 2555 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้คืนเงินกู้ทั้งจำนวนให้กับบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ได้นำเงินดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงต้องเฉลี่ยรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามส่วนของรายได้ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
เลขตู้: 76/38637

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020