เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4420
วันที่: 22 พฤษภาคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเงินบริจาค
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ก)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           สำนักงานฯ ได้จัดตั้งกองทุนตามพระราชประสงค์ (กองทุนฯ) ตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์คือ
          1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาสู่สังคม
          2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยหลักพุทธธรรม
          3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กร และบุคลากร ที่มีความสามารถในการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา
          5 เพื่อจัดหาและระดมทุนทุกภาคส่วนสมทบกองทุน เพื่อนำมาใช้ในการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนากองทุนฯ มีทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ประกอบด้วย
               1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเงินเป็นกองทุนจำนวน 72 ล้านบาท
               2. เงินหรือทรัพย์สินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
               3. ดอกผลซึ่งเกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน หรือเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้
               4. การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุน โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมสำนักงานฯ หารือว่า เนื่องจากมีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินสมทบให้กองทุนฯ ใบอนุโมทนาบัตรที่ออกในนามกองทุนฯ มีสิทธินำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           กองทุนฯ ดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็นสถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ ตามมาตรา 47 (7) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เข้าลักษณะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254)พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2535 ดังนั้น ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่กองทุนฯ จึงไม่มีสิทธินำใบอนุโมทนาบัตรที่ได้รับจากกองทุนฯ มาใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามมาตรา 47 (7) (ก)และ (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 76/38618

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020