เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3795
วันที่: 3 พฤษภาคม 2556
เรื่อง: การเร่งรัดภาษีอากรค้าง กรณีการใช้ชื่อของตนระคนเป็นชื่อห้าง
ข้อกฎหมาย: มาตรา ปพพ. มาตรา 1081 และมาตรา 1082
ข้อหารือ           1. ห้างฯ มีผู้เป็นหุ้นส่วนจำนวน 2 คน ได้แก่
               (1) นางสาว น. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ลงหุ้นด้วยเงินจำนวน 600,000 บาท
               (2) นาย ก. เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด ลงหุ้นด้วยเงินจำนวน 400,000 บาท
          2. ปัจจุบัน ห้างฯ มีหนี้ภาษีอากรค้างซึ่งยังไม่รวมเงินเพิ่มใหม่ตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 362,292 บาท
แนววินิจฉัย           เนื่องจาก มาตรา 1082 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า "ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดคนใดยินยอมโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายให้ใช้ชื่อของตนระคนเป็นชื่อห้างไซร้ ท่านว่าผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเสมือนดังว่าเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดฉะนั้น" ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1422/2536 ได้วางหลักไว้ว่า คำว่า "ชื่อ" ตามบทบัญญัติมาตรา 1082 หมายความรวมถึงชื่อสกุลด้วย ดังนั้น เมื่อนาย ก. หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด ยินยอมให้ห้างฯ ใช้ชื่อสกุลของตนระคนเป็นชื่อห้างฯ นาย ก. จึงต้องรับผิดในหนี้ภาษีอากรค้าง เสมือนเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ตามบทบัญญัติมาตรา 1082 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขตู้: 76/38601

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020