เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/445
วันที่: 17 มกราคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเลือกคำนวณภาษีสำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2)(8) มาตรา 48(4)(ก)(ข) และมาตรา 50(5)(ก)(ข)
ข้อหารือ          1. นาง จ. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ตามมาตรา 40(7) แห่งประมวลรัษฎากร แสดงเงินได้จากการทำเครื่องเงิน ทอง นาก จำนวนเงิน 150,485.06 บาท และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์โฉนดเลขที่ 226473 และ โฉนดเลขที่ 124 รวม 2 โฉนด ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวนเงิน 3,938,940 บาท และ หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร           2. นาง จ. มีเงินได้จากการประกอบกิจการรับจ้างทำเครื่องประดับ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวม 2 โฉนด ที่ขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรนั้น ปรากฏว่า โฉนดที่ดินเลขที่ 124 มีหลักฐานไม่ครบถ้วน นาง จ. จึงได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปรับปรุงตามผลการตรวจของ สส. โดยแสดงเฉพาะรายได้จากการขายที่ดินโฉนดเลขที่ 226473 และเงินได้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร มีภาษีขอคืน 39,175.17 บาท
แนววินิจฉัย          กรณีนาง จ. มีเงินได้จากการขายที่ดินโฉนดเลขที่ 226473 และโฉนดเลขที่ 124 เข้าลักษณะเป็นเงินได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร นาง จ. มีสิทธิจะเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นก็ได้ ตามมาตรา 48(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หากเลือกจะนำมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น จะต้องนำเงินได้ที่ได้รับจากการขาย อสังหาริมทรัพย์ทั้ง 2 โฉนดมารวมคำนวณ ไม่สามารถเลือกนำเฉพาะบางโฉนดมารวมคำนวณภาษีได้
เลขตู้: 75/37975

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020