เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/471
วันที่: 18 มกราคม 2555
เรื่อง: กรณีขอเปลี่ยนแปลงการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2537 ประกอบกิจการพิมพ์และจำหน่ายนิตยสารและ ให้บริการโฆษณาในนิตยสาร บริษัทฯ ยื่นคำร้องลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ขอเปลี่ยนแปลงวิธีเฉลี่ยภาษีซื้อจากวิธีปรับปรุง ภาษีซื้อให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีเป็นวิธีเฉลี่ยภาษีซื้อตามสัดส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดย ไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีเฉลี่ยภาษีซื้อตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป และให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณและการยื่นแบบปรับปรุง การเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริษัทฯ ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวิธีเฉลี่ยภาษีซื้อจากวิธีเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภท และทำการปรับปรุงภาษีซื้อดังกล่าวตามแบบ ภ.พ. 30.2 ในเดือนภาษีถัดจากเดือนสุดท้ายของปีตามข้อ 1 (1)(2) ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นวิธีเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป และ สภ. 2 เห็นว่า ควรอนุมัติให้ตามที่ร้องขอ เพื่อเป็นการลดภาระของบริษัทฯ ในการคำนวณ และการยื่นแบบปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวิธีเฉลี่ยภาษีซื้อได้ตั้งแต่รอบระยะเวลา บัญชี 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 75/37977

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020