เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/127
วันที่: 9 มกราคม 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(5) มาตรา 77/2(1) มาตรา 82 และมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท A (บริษัทฯ) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี ได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการในประเทศไทย โดยยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้สิทธิกรณีผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว ดังนี้
          1. invoice เรียกเก็บค่าบริการไปยังบริษัทฯ ซึ่งออกโดย บริษัท B ประกอบด้วย ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าไปรษณีย์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ค่าโรงแรม ฯลฯ
          2. invoice เรียกเก็บค่าซื้อสินค้าและบริการไปยังบริษัทฯ ซึ่งออกโดย บริษัท C ประกอบด้วย ค่าสินค้า ค่าขนส่ง ฯลฯ
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัท เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ ได้มีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการในประเทศไทย และถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอคืนโดยยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการดังกล่าว ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้
          1. ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ หากมีการขายสินค้าหรือให้บริการย่อม มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้จากผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(5) มาตรา 77/2(1) และมาตรา 82 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีบริษัทฯ ได้มีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบการ ในประเทศไทย จึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บ
          2. มาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติไว้มีสาระสำคัญว่า ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ มิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่มีสิทธิขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่อย่างใด
เลขตู้: 75/37965

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020