เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/92
วันที่: 6 มกราคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกรณีการขออนุญาตใช้รายงานการโอนเงิน (Web Report) แทนหนังสือรับรองการ หักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ขออนุญาตใช้รายงานการโอนเงิน (Web Report) แทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
          1. บริษัทฯ ประกอบกิจการขายสินค้าให้แก่หน่วยงานราชการ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อชำระค่าสินค้า และบริษัทฯ จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ซึ่งบริษัทฯ สามารถพิมพ์รายงานการโอนเงิน (Web Report) ได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
          2. การชำระเงินตามระบบ GFMIS ประสบปัญหาเนื่องจากบางหน่วยงานของทางราชการไม่ออกหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ทันที หรือไม่ยอมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้บริษัทฯ ต้องใช้เวลาติดตามนาน หลายเดือน บริษัทฯ จึงขออนุญาตใช้รายงานการโอนเงิน (Web Report) ที่พิมพ์จากเว็ปไซต์ ของกรมบัญชีกลางแทน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แนววินิจฉัย          กรณีหน่วยงานราชการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หน่วยงานราชการมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกรณีดังกล่าว หน่วยงานราชการ ไม่อยู่ในบังคับต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หลักฐานที่แสดงได้ว่า ส่วนราชการได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานที่บริษัทฯ ใช้แสดง การถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
          สำหรับกรณีเอกสารรายงานการโอนเงิน (Web Report) ของกรมบัญชีกลางตามที่บริษัทฯ พิมพ์จากเว็บไซต์ของระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง จะใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่นั้น ให้ มจ.เป็นผู้พิจารณาหลักฐานดังกล่าวต่อไปว่า เพียงพอที่จะ แสดงได้ว่า บริษัทฯ ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วหรือไม่
เลขตู้: 75/37964

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020