เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./210
วันที่: 11 มกราคม 2555
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ มีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้
          1. บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 ประกอบกิจการพิมพ์และจำหน่ายและให้บริการ โฆษณาในนิตยสาร ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทฯ ได้เฉลี่ยภาษีซื้อ ตาม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ย ภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 ที่ใช้วิธีการปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไป ตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภท
          2. บริษัทฯ ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ จากเดิมใช้วิธีการ ปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปี เปลี่ยนเป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปี ที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณภาษีและการยื่นแบบปรับปรุง การเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี โดยเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
แนววินิจฉัย          บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ขอเปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปี เป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้อ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณและ ยื่นแบบปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี โดยเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณปรับปรุงภาษีซื้อ และการยื่นแบบ ปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 75/37967

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020