เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8119
วันที่: 30 ตุลาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาง ก. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2555 โดยได้นำเงินได้พึงประเมินของตนแยกคำนวณภาษีกับสามี จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีเป็นการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย           กรณีนาง ก. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี จากวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกัน ตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร เป็นวิธีการรวมยื่นรายการและเสียภาษี ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำเงินได้พึงประเมินของภริยามารวมกับเงินได้ของสามี ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีดังกล่าว นาง ก. จึงสามารถยื่นรายการและเสียภาษีเพิ่มเติมตามความประสงค์ได้
เลขตู้: 77/39369

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020