เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8013
วันที่: 16 ตุลาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินสนับสนุนค่าจัดงาน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8)(10) และมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           สมาคมฯ ได้จัดงานฯ และได้ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินสนับสนุนค่าจัดงานดังกล่าว ไปยัง บริษัท ส. (บริษัท ส.) เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าจัดงานต่อให้กับสมาชิกของสมาคมฯ อีกทอดหนึ่ง จำนวน 10 บริษัท โดยแต่ละบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้เชิญนางแบบ รวมทั้งผู้มีชื่อในสังคมวงการแฟชั่นมาร่วมงานในครั้งนี้ สมาคมฯ จึงขอทราบว่า เมื่อบริษัท ส. จ่ายเงินสนันสนุนค่าจัดงานดังกล่าว ตามใบแจ้งหนี้ให้แก่สมาคมฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ส. แจ้งว่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 3.0 เพราะสมาคมฯ ไม่ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งสมาคมฯ เข้าใจว่า สมาคมฯ ได้รับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แนววินิจฉัย           1.กรณีสมาคมฯ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เรียกเก็บเงินสนับสนุนค่าจัดงานฯ จากบริษัท บริษัท ส. เพื่อสมาคมฯ จะนำเงินดังกล่าวไปจ่ายให้แก่บริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่ร่วมการจัดงานอีกทอดหนึ่ง ตามเอกสารใบแจ้งหนี้ (Inv/2013-004) และบริษัท บริษัท ส. ผู้จ่ายเงินได้จากการให้บริการได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากการกระทำใดๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่า ซึ่งถือเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร เงินค่าบริการจัดงานฯ ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งจ่ายเงินได้ดังกล่าวให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นมูลนิธิหรือสมาคมไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 (2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
          2.อันเนื่องมาจาก กรณีสมาคมฯ เรียกเก็บเงินสนับสนุนค่าจัดงาน BFS Capsule Project สมาคมฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
               (1)ภาษีเงินได้นิติบุคคล
               กรณีสมาคมฯ ประกอบกิจการมีรายได้จากการจัดงาน สมาคมฯ ต้องนำรายได้ที่ได้รับก่อนหักรายจ่ายใดๆ มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่เงินค่าลงทะเบียน หรือค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิก หรือเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาคหรือจากการให้โดยเสน่หาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
               (2)ภาษีมูลค่าเพิ่ม
               กรณีสมาคมฯ เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีมูลค่าของฐานภาษีเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมและกิจการดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สมาคมฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(8) และ (10) มาตรา 77/2 และมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/39360

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020