เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7565
วันที่: 13 ตุลาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท ท. ขอหารือปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2534
แนววินิจฉัย           การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186(พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2534 ดังนี้
          1. กรณีเจ้าหนี้ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนั้นๆ ได้มีคำบังคับหรือคำสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำระหนี้ได้ โดยเจ้าหนี้มีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
               (1) รายงานการติดตามหาทรัพย์สินของลูกหนี้ของทนายความที่เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีและมีหลักฐานการรับทราบของเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ
               (2) สำเนารายงานการยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ที่แสดงว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที่จะชำระหนี้ได้ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องรับรองความถูกต้องของรายงานนั้นด้วย หากเจ้าหนี้ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวครบถ้วนแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีใด เจ้าหนี้จึงมีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้และถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 4 (2) และข้อ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2534
          2. กรณีเจ้าหนี้ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนั้นๆ ได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า
               (1) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการตรวจสอบและสามารถรวบรวมทรัพย์สิน ของลูกหนี้ได้ และมีทรัพย์สินที่เหลือภายหลังจากที่กันไว้สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดการแบ่งทรัพย์สินนั้นให้แก่เจ้าหนี้ครั้งแรก หรือ
               (2) กรณีลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินจะให้แบ่ง และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รายงานขอให้ศาลมีคำสั่งปิดคดีในคดีล้มละลายดังกล่าว โดยไม่มีการแบ่งทรัพย์สิน ซึ่งหากไม่มีเจ้าหนี้ผู้ใดคัดค้านและ ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปิดคดีแล้ว ตาม ข้อ 77 ของระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี พ.ศ.2520 กรณีดังกล่าว หากเจ้าหนี้ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4 (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2534 ครบถ้วนแล้ว ในรอบระยะเวลาบัญชีใด เจ้าหนี้มีสิทธิจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้และถือเป็นรายจ่าย ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2534
          3. กรณีหากเจ้าหนี้ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2534 ครบถ้วน ในรอบระยะเวลาบัญชีใดแล้ว เจ้าหนี้ต้องจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และถือเป็นรายจ่าย.ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)ฯ ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2534 เจ้าหนี้จะจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่นไม่ได้
เลขตู้: 77/39311

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020