เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./7836
วันที่: 20 ตุลาคม 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1.บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าปุ๋ย ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ใบอนุญาต บริษัทฯ ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้านำเข้ามีลักษณะเป็นสิ่งปรุงแต่งและมีคุณสมบัติช่วยความสมบูรณ์ของพืชที่ใช้ในการเกษตร ประเภทพิกัดศุลกากร 3824.90.99 อัตราอากรร้อยละ 0
          2.ส่วนบริการฯ ได้ส่งตัวอย่างสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้า..... ตามข้อ 1 ไปวิเคราะห์ที่สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (สำนักวิจัยฯ) กรมวิชาการเกษตร ซึ่งต่อมาสำนักวิจัยฯ ได้มีหนังสือ..................แจ้งว่าสินค้าตัวอย่างดังกล่าวจัดเป็นปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง-ธาตุอาหารเสริม มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นธาตุอาหารพืช และไม่พบส่วนประกอบที่เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช หรือสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชอยู่ในข่ายควบคุมการนำเข้า ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัทฯ นำเข้าสินค้าซึ่งจัดเป็นปุ๋ยเคมีตามหนังสือรับรองของกรมวิชาการเกษตร ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/39342

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020