เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7722
วันที่: 16 ตุลาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากการจัดอบรมสัมมนาให้กับบุคคลทั่วไปและบริษัทในเครือ
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437)ฯ
ข้อหารือ           กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากการจัดอบรมสัมมนาให้กับบริษัทในเครือ โดยสรุปข้อเท็จจริงได้ว่า บริษัทฯ จดทะเบียนนิติบุคคล… ประกอบกิจการรับฝึกอบรมสัมมนาให้กับบุคคลทั่วไปและบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท บ. บริษัท ท. บริษัท อ. และบริษัท จ. บริษัทฯ ขอทราบว่า
          1.รายได้ค่าอบรมสัมมนาที่ได้รับจากบริษัทในเครือดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
          2.หากรายได้ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ต้องแสดงรายการที่ได้รับยกเว้นด้วยหรือไม่อย่างไร
          3.ผู้รับบริการ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินจากบริษัทฯ จะนำไปลดหย่อนภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 ได้หรือไม่
          4.กรณีได้รับยกเว้นรายได้จากการฝึกอบรมสำหรับบริษัทในเครือ มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอื่นหรือไม่อย่างไร เนื่องจากข้อหารือข้างต้น มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีอากร จึงหารือปัญหาข้อกฎหมายมายังกรมสรรพากร (ผ่านสำนักกฎหมาย) เพื่อตรวจวิเคราะห์ก่อน ผลเป็นประการใดจะได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
แนววินิจฉัย           1.ความเห็นตาม 1. และ 2. ยังคลาดเคลื่อนอยู่ เนื่องจากตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ ประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและได้ให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ไม่เข้าลักษณะที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น หรือของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 ดังนั้น บริษัทฯ ต้องนำรายได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อบริษัทฯ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี จึงไม่มีประเด็นต้องพิจารณาเรื่องการกรอกรายการในแบบ ภ.ง.ด. 50 แต่อย่างใด
          2.บริษัทฯ ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ บริษัทฯ จะต้องแสดงจำนวนรับจ่ายไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
เลขตู้: 77/39327

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020