เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7727
วันที่: 16 ตุลาคม 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าตัวหนอนดักแด้แช่แข็ง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก. เป็นผู้ประกอบการนำเข้าตัวหนอนดักแด้แช่แข็ง ซึ่งตัวหนอนดักแด้มีกรรมวิธีการเก็บตัวหนอนดักแด้ออกจากรังไหม ด้วยวิธีการใช้ความร้อนต้มรังไหมเพื่อให้รังไหมคลายตัวและนำรังไหมออกจากตัวหนอนดักแด้ โดยมิได้มีการต้มต่อเพื่อให้ตัวหนอนดักแด้สุก แต่นำไปล้างน้ำในอุณหภูมิปกติแล้วบรรจุหีบห่อแช่แข็ง โดยยังไม่มีการแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร หรือมีการปรุงแต่ง หรือใส่สารปรุงรสใดๆ ในตัวหนอนดักแด้ดังกล่าวแต่อย่างใด เพียงแต่ได้มีการแช่แข็งในระหว่างขนส่งเพื่อรักษาสภาพไว้เป็นการชั่วคราวก่อนนำเข้ามาจำหน่าย จึงขอหารือว่า การนำเข้าตัวหนอนดักแด้ของตนดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น เป็นการนำเข้าตัวหนอนดักแด้แช่แข็ง ซึ่งเป็นการรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่ง หรืออยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสีย เพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง โดยไม่มีการแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร หรือมีการปรุงแต่ง หรือใส่สารปรุงรสใดๆ การนำเข้าสินค้าดังกล่าว จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ข) และมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/39330

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020