เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หน้า :: 1 :: 2
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีหนังสือแจ้งการประเมิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7840 วันที่ : 20 ตุลาคม 2557
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตในระบบ GISTDA TERMINAL
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7841 วันที่ : 20 ตุลาคม 2557
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต 2
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7934 วันที่ : 24 ตุลาคม 2557
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าตอบแทนการเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7937 วันที่ : 24 ตุลาคม 2557
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการฝากขายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7981 วันที่ : 27 ตุลาคม 2557
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัท โรงแรมฯ ไม่นำค่าบริการ (Service charge) มาลงเป็นรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7983 วันที่ : 27 ตุลาคม 2557
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินสนับสนุนค่าจัดงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8013 วันที่ : 16 ตุลาคม 2557
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการระบุมาตราเกี่ยวกับอายุความการประเมินในหนังสือแจ้งการประเมิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8045 วันที่ : 28 ตุลาคม 2557
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8119 วันที่ : 30 ตุลาคม 2557
20.
เรื่อง : การออกหมายเรียกและประเมินภาษีอากร กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8123 วันที่ : 30 ตุลาคม 2557

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020