เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7841
วันที่: 20 ตุลาคม 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตในระบบ GISTDA TERMINAL
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           สำนักงาน ท. เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ในปัจจุบัน สำนักงานฯ ได้ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบออนไลน์แก่ผู้ใช้งานที่เป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้ เช่น ด้านป่าไม้ ภัยพิบัติ การเกษตร หรือการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าเว็บไซต์เลือกข้อมูลภาพ แล้วกำหนดพื้นที่และวันที่ถ่ายภาพ ทำการดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ด้วยตนเองผ่านระบบ ไม่ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น สำนักงานฯ ในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงขอหารือว่า
          1.ในการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมไทยแบบออนไลน์ นั้น สำนักงานฯ ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ใช้งานหรือไม่
          2.หากสำนักงานฯ ประสงค์จะอุทิศข้อมูลดังกล่าวให้เป็นสาธารณสมบัติ จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ใช้งานหรือไม่
แนววินิจฉัย           1.กรณีสำนักงานฯ ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบออนไลน์แก่ผู้ใช้งานที่เป็นประชาชนทั่วไป เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร หาก สำนักงานฯ ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าการใช้งานหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และการใช้งานดังกล่าวเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ตามระเบียบฯ ของสำนักงานฯ ย่อมถือเป็นการให้บริการที่ไม่ได้หาประโยชน์อันมีมูลค่าหรือได้รับค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนโดยมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดของการให้บริการนั้นเพื่อเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร
          2.กรณีสำนักงานฯ มีความประสงค์จะอุทิศข้อมูลดังกล่าวให้เป็นสาธารณสมบัติ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป หากสำนักงานฯ ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าการใช้งานหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และการใช้งานดังกล่าวเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ตามระเบียบฯ การให้บริการดังกล่าว ถือเป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนโดยมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดของการให้บริการนั้นเพื่อเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/39345

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020