เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7934
วันที่: 24 ตุลาคม 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต 2
ข้อกฎหมาย: ตามมาตรา 77/1(8) มาตรา 77/1(9) มาตรา 77/1(14) มาตรา 80/1(1) มาตรา 77/2 และมาตรา 78/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ คือ แกลบ จากการตรวจสอบพบว่า ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ามีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศทั้งในแง่ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี จึงได้รับการรับรองจากองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก) เป็นหนึ่งในโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Machanism) เรียกโดยย่อว่า โครงการ CDM เป็นกลไกหนึ่งที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโตซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Annex I countries) สามารถบรรลุพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2555 ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้อยละ 5 โดยซื้อคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการทำโครงการ CDM ในประเทศกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Non Annex I countries) ที่เรียกว่า Certified Emission Reduction) หรือเรียกโดยย่อว่า CERs เพื่อนำไปหักลบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในต่างประเทศ ความหมายของ CERs หรือคาร์บอนเครดิต คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่โครงการ CDM สามารถลดได้ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board) เรียกโดยย่อว่า CDM EB เป็นสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณีขั้นตอนการขายคาร์บอนเครดิต
          1. ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ผลิตที่อยู่ภายใต้โครงการ CDM ที่มีสิทธิในการขายคาร์บอนเครดิต (CERs) จาก อบก บริษัทฯ จึงได้ติดต่อและทำสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับบริษัท CHUBU ELECTRIC POWER CO.,INC ซึ่งเป็นนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น
          2. การซื้อขายคาร์บอนเครดิตจะเป็นการซื้อขายโดยผ่านตลาดกลางที่ UNFCCC Website ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี โดยมีข้อกำหนดว่า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องขึ้นทะเบียนและเปิดบัญชีกับ UNFCCC
          3. ภายหลังจากการได้รับการรับรองและยืนยันจำนวนคาร์บอนเครดิตจาก CDM EB โดยแจ้งผ่านทาง electronic mail บริษัทฯ ก็จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบและดำเนินการส่งคำสั่งโอนสินค้าตามขั้นตอนผ่านทางหน้า UNFCCC Website ไปให้ลูกค้าในต่างประเทศ
          4. เมื่อดำเนินการส่งคำสั่งโอนสินค้าผ่านทางหน้า UNFCCC Website เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะต้องสั่งพิมพ์ต้นฉบับใบโอนสินค้าพร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจและจัดส่งไปยังสำนักงาน UNFCCC ในประเทศเยอรมนีเพื่อยืนยันว่า บริษัทฯ ต้องการขายและโอนสินค้าให้กับลูกค้าตามข้อมูลที่ได้ดำเนินการผ่านทาง Website นั้น
          5. หลังจากส่งต้นฉบับภายในหนึ่งสัปดาห์ทาง UNFCCC ก็จะดำเนินการโอนสินค้าไปยังบัญชีลูกค้าพร้อมส่ง electronic mail แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
          6. บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าในต่างประเทศทราบก่อนจะออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะโอนมาให้บริษัทฯ ตามเงื่อนไขสัญญา
แนววินิจฉัย           การขายคาร์บอนเครดิตให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศเข้าลักษณะการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศ ตามมาตรา 77/1(8) มาตรา 77/1(9) แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ตามมาตรา 77/1(14) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาสินค้าไม่มีรูปร่างตามมาตรา 77/2 และมาตรา 78/3(1)แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ. 2534)
เลขตู้: 77/39355

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020