เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3109
วันที่: 4 เมษายน 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินที่ได้รับจากบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: ข้อ 7 และข้อ 23 แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐบังคลาเทศ
ข้อหารือ           บริษัทฯ ได้หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินที่ได้รับจากบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ และมีธุรกิจและโครงการในประเทศบังคลาเทศ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
          1. บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้าง หรืองานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับปิโตรเคมี การกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า และอื่นๆ บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย(บีโอไอ) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2554 และได้รับยกเว้นในภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
          2. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับจ้างผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับท่อขนส่งในโครงการส่วนขยาย Babiyana (Babiyana Expansion Project) กับบริษัท ช. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศเบอร์มิวดา (Bermuda) แต่มีสำนักงานแห่งใหญ่ และมีธุรกิจและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเคมีในประเทศบังคลาเทศ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับระบบท่อขนส่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย ณ สถานประกอบการของบริษัทฯ และเมื่อทำการผลิตระบบท่อขนส่งดังกล่าวทั้งหมดแล้วเสร็จ บริษัทฯ มีหน้าที่จัดส่งงานที่ผลิตทั้งหมดนั้นไปยังบริษัท ช. โดยการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ ซึ่งได้ส่งมอบสินค้า ณ ท่าเทียบเรือในประเทศไทย (เอฟ.โอ.บี.) เพื่อให้บริษัท ช. นำท่อดังกล่าวไปติดตั้ง ณ ประเทศบังคลาเทศ ซึ่งเงื่อนไขในการชำระเงินตามสัญญาจ้างนั้น กำหนดให้บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากบริษัท ช. ตามปริมาณงานที่สำเร็จในแต่ละเดือน โดยบริษัทฯ จะส่งใบเรียกเก็บเงินพร้อมระบุรายละเอียดของงานในแต่ละเดือนไปยังบริษัท ช.
          3. บริษัทฯ จึงขอหารือว่า กรณีบริษัทฯ ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศบังคลาเทศ แต่มีเงินได้จากการรับจ้างผลิตระบบท่อขนส่ง โดยบริษัทฯ จะส่งใบเรียกเก็บเงินในแต่ละเดือนไปยังบริษัท ช. ในประเทศบังคลาเทศ และถูกบริษัท ช. หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย บริษัทฯ มีสิทธินำเงินภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวมาเครดิตในการคำนวณภาษีในประเทศไทยได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           เงินได้ที่บริษัทฯ ได้จากการรับจ้างผลิตระบบท่อขนส่งให้แก่บริษัท ช. ในประเทศบังคลาเทศ เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศบังคลาเทศ บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศบังคลาเทศ ทั้งนี้ ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (อนุสัญญาฯ) บริษัทฯ ไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากบริษัท ช. ในประเทศบังคลาเทศ เมื่อบริษัทฯ ได้ถูกบริษัท ช. ในประเทศบังคลาเทศหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งอนุสัญญาฯ บริษัทฯ ไม่มีสิทธิที่จะนำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวมาเครดิตภาษีตามข้อ 23 แห่งอนุสัญญาฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 76/38543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020