เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7217
วันที่: 10 เมษายน 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการแก้ไขสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยาทาง Internet
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ด้วย นาย ก. ได้ขออนุมัติแก้ไขสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีทาง Internet สำหรับปีภาษี 2555 โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาย ก. มีเงินได้พึงประเมินจากดอกเบี้ยและเงินปันผลตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนนาง ข. มีเงินได้พึงประเมินจากเงินเดือนและค่าที่ปรึกษาตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 ทาง Internet จำนวน 2 ฉบับ แจ้งสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีของคู่สมรสว่า คู่สมรสมีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร แยกยื่นแบบแสดงรายการ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 ยื่นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556 แสดงเงินได้พึงประเมินจากค่าที่ปรึกษา และเงินปันผล ตามมาตรา 40 (2) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ขอคืนภาษีชำระไว้เกินจำนวน 51,191.23 บาท ส่วนภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษี สำหรับเงินได้จากเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
          ฉบับที่ 2 ยื่นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 แสดงเงินได้พึงประเมินจากค่าที่ปรึกษา ค่าดอกเบี้ย และเงินปันผล ตามมาตรา 40 (2) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ขอคืนภาษีชำระไว้เกินจำนวน 53,258.55 บาท ส่วนภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษี สำหรับเงินได้จากเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
          การยื่นรายการและเสียภาษีดังกล่าวนาย ก. ได้นำเงินได้ตามมาตรา 40 (2) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร ของภริยามายื่นรายการและเสียภาษีรวมกับเงินได้พึงประเมินส่วนตน ส่วนภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และได้แจ้งสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีของคู่สมรสว่า คู่สมรสมีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร แยกยื่นแบบแสดงรายการ โดยเข้าใจว่าการแจ้งสถานะการยื่นรายการของคู่สมรสดังกล่าวหมายถึง กรณีภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ตามความประสงค์ของตน เนื่องจากไม่ทราบว่าการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยาทาง Internet สำหรับปีภาษี 2555 กระทำได้เฉพาะกรณีการแยกยื่นรายการและ เสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินในส่วนของตนเท่านั้น ทำให้รายการเงินได้พึงประเมินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 เป็นเงินได้พึงประเมินของนาย ก. ทั้งหมด ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนาที่นาย ก. ได้ยื่นรายการและเสียภาษีไว้ จึงขอแก้ไขสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีให้เป็นไปตามเจตนาที่ยื่นรายการและเสียภาษีไว้
แนววินิจฉัย           ตามข้อเท็จจริงนาย ก. ได้ยื่นรายการและเสียภาษีทาง Internet โดยนำเงินได้ตามมาตรา 40 (2) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร ของภริยามายื่นรายการและ เสียภาษีรวมกับเงินได้พึงประเมินส่วนตน ส่วนภริยาแยกยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ทราบว่าการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยาทาง Internet สำหรับปีภาษี 2555 กระทำได้เฉพาะการยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน ตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากรเท่านั้น จึงทำให้รายการเงินได้พึงประเมินที่ปรากฏ ในแบบแสดงรายการเป็นเงินได้พึงประเมินของนาย ก. ทั้งหมด และไม่เป็นไปตามเจตนาที่นาย ก. ที่ได้ยื่นรายการและเสียภาษีไว้ ซึ่งการแก้ไขสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีดังกล่าวไม่มีกฎหมายกำหนดเวลาการใช้สิทธิหรือห้ามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิไว้ ประกอบกับมิใช่กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวจึงกระทำได้ตลอดเวลาที่ภาระในการเสียภาษียังมีอยู่ และเป็นการปฏิบัติทำนองเดียวกับกรณีที่ผู้มีเงินได้ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ถูกต้องหรือ มีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป ผู้มีเงินได้สามารถยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมให้ถูกต้องโดยชำระภาษีเพิ่มเติมหรือขอคืนแล้วแต่กรณีได้
          อย่างไรก็ดี เนื่องจากการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยาทาง Internet สำหรับปีภาษี 2555 กระทำได้เฉพาะการยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน ดังนั้น กรณีดังกล่าว นาย ก. จึงสามารถกระทำได้ด้วยการยื่นรายการและเสียภาษีเพิ่มเติม (ด้วยกระดาษ) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยระบุสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีให้ถูกต้องตามความประสงค์ของตน
เลขตู้: 76/68565

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020