เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3165
วันที่: 9 เมษายน 2556
เรื่อง: การเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษี สำหรับปีภาษี 2555 มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาย ก. และภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และได้ยื่นรายการและเสียภาษีด้วยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 โดยนำเงินได้พึงประเมินของภริยามารวมคำนวณและเสียภาษีตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ขอคืนเงินภาษีจำนวน 91,542.38 บาท ไว้แล้ว แต่ประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีไว้เดิม เป็นการยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกัน
แนววินิจฉัย           นาย ก. และภริยา ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ฉบับปกติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ภายในกำหนดเวลายื่นรายการและเสียภาษี ประกอบกับมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีของสามีและภริยาขึ้นใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเดิมและเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นปีภาษีแรก จึงอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีตามที่ร้องขอได้
เลขตู้: 76/38548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020