เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./3569
วันที่: 26 เมษายน 2556
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79 มาตรา 82/3 มาตรา 79/3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1. ก. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมีสาขาที่ 12 อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ก. สาขาที่ 12 ประกอบกิจการจัดรายการวิทยุเพียงอย่างเดียว ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 01.00 น รวมวันละ 21 ชั่วโมง โดยมิได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานใด การดำเนินรายการวิทยุแบ่งเป็นการกระจายเสียงเพื่อประชาชนโดยมิได้รับค่าตอบแทนใช้เวลาประมาณ 11 ชั่วโมง หรือร้อยละ 52.38 ส่วนเวลาที่เหลืออีก 10 ชั่วโมงหรือร้อยละ 47.42 เป็นการจัดรายการของผู้จัดรายการร่วม ซึ่ง ก. ได้รับค่าตอบแทนจากผู้จัดรายการดังกล่าวเดือนละ 120,000 บาท และไม่มีรายได้อื่นใดอีก จึงขอหารือว่า เจ้าพนักงานประเมินจะมีอำนาจประเมินค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่ไม่คิดค่าตอบแทนเป็นมูลค่าของฐานภาษี และกรณีภาษีซื้อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการให้บริการทั้งจากค่าซื้อทรัพย์สินและค่าไฟฟ้าจะสามารถนำมาเฉลี่ยภาษีซื้อได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           1. การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ ก. ถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ฐานภาษีสำหรับการให้บริการได้แก่มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การที่ ก. มีรายได้จากผู้จัดรายการร่วมและการจัดรายการของตนเองไม่มีรายได้นั้น การเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเป็นกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงจะเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินไปใช้ร่วมกันในกิจการทั้งสองประเภท แต่กรณี ก. ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดเพียงแต่การจัดรายการมีสองประเภทคือ ประเภทมีรายได้กับไม่มีรายได้ ดังนั้น จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีการให้บริการวิทยุกระจายเสียงเพื่อประชาชนของ ก. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ มีวัตถุประสงค์หลักเป็นวิทยุกระจายเสียงเพื่อประชาชน เมื่อสถานีให้บริการโดยไม่ได้ค่าตอบแทน เพราะเป็นการบริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยมิได้หาประโยชน์อันมีมูลค่าหรือได้รับค่าตอบแทนใดตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนโดยมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจประเมินค่าตอบแทนหรือค่าบริการจากการให้บริการนั้น
          3. หากการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ ก. ในส่วนที่เป็นการกระจายเสียงเพื่อประชาชนดังกล่าวไม่มีรายได้หรือมิได้รับค่าตอบแทน และเป็นการจัดรายการโดยมีวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายของก. อันเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างให้ความรู้ข่าวสารด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตามข้อเท็จจริงข้างต้น การให้บริการดังกล่าวถือเป็นการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนโดยมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจประเมินมูลค่าของฐานภาษีของการให้บริการนั้นตามมาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 76/38589

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020