เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3278
วันที่: 17 เมษายน 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าทิปที่ได้รับจากลูกค้าที่มาใช้บริการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาขาตั้งอยู่ จังหวัดภูเก็ต บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงแรม และห้องอาหาร ได้รับชำระค่าบริการจากลูกค้า ทั้งเงินสด เงินเชื่อ และบัตรเครดิต บางครั้งก็ได้รับค่าทิปจากลูกค้าที่มีความพึงพอใจในการบริการของพนักงานรวมอยู่ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกรายการแยกไว้ต่างหากเพื่อจ่ายให้กับพนักงาน และทางปฏิบัติบริษัทฯ ได้รวมเงินค่าทิปเป็นเงินได้ของบริษัทฯ เพื่อเสียภาษีขายประจำเดือนแต่ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ จึงหารือว่า เงินค่าทิปจะต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           เงินค่าทิปตามข้อเท็จจริงเป็นเงินที่ลูกค้าจ่ายให้กับบริษัทฯบริษัทฯ จึงได้นำเงินค่าทิปมาบันทึกเป็นเงินได้ของบริษัทฯเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉะนั้น เงินค่าทิปที่พนักงานของบริษัทฯ ได้รับจึงถูกจ่ายโดยบริษัทฯ นายจ้างมิใช่ลูกค้าผู้รับบริการ ถือเป็นประโยชน์ใด ๆที่ได้รับเพิ่มเนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานต้องนำเงินค่าทิปดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขตู้: 76/38562

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020