เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2984
วันที่: 2 เมษายน 2556
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการค้ำประกันตามลักษณะแห่งตราสาร 17. แห่งบัญชีอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 103(2) และมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ธนาคารฯ ได้ออกหนังสือค้ำประกันให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป เพื่อค้ำประกันความรับผิดแก่ลูกค้าของธนาคารฯ ซึ่งต้องชำระอากรแสตมป์สำหรับตราสารค้ำประกัน กรณีที่ธนาคารฯ ออกหนังสือค้ำประกันให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป เป็นกรณีที่คู่สัญญามิได้เป็นสถาบันการเงิน ธนาคารฯ จึงไม่มีสิทธิชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์สำหรับตราสารค้ำประกันตามข้อ 2 (9) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ธนาคารฯ จึงต้องชำระอากรแสตมป์โดยวิธีปิดแสตมป์ทับลงบนตราสารตามมาตรา 103 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หรือยื่นตราสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอเสียอากรตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร ธนาคารฯ จึงขอทราบว่า การชำระอากรแสตมป์สำหรับตราสารค้ำประกันได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเป็นประการอื่นหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณีตราสารค้ำประกันที่ผู้ออกตราสารจะมีสิทธิชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์นั้นต้องปรากฎว่า คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้รับตราสารค้ำประกันจะต้องเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน เมื่อปรากฎว่า การออกตราสารค้ำประกันที่หารือมานี้ ธนาคารฯ ได้ออกให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลทั่วไป เพื่อค้ำประกันความรับผิดแก่ลูกค้าของธนาคารฯ จึงเป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้รับตราสารค้ำประกันมิได้เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ธนาคารฯ จึงไม่มีสิทธิชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรทับลงบนตราสาร ตามข้อ 2 (9) และข้อ 3 (9) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)ฯ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538
เลขตู้: 76/38534

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020