เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

หน้า :: 1 :: 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3394 วันที่ : 19 เมษายน 2556
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3427 วันที่ : 22 เมษายน 2556
13.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขนส่งสินค้า

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3447 วันที่ : 22 เมษายน 2556
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3516 วันที่ : 24 เมษายน 2556
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.3519 วันที่ : 24 เมษายน 2556
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3569 วันที่ : 26 เมษายน 2556
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการแก้ไขสถานะการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยาทาง Internet
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7217วันที่ : 10 เมษายน 2556

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020