เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3516
วันที่: 24 เมษายน 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
ข้อกฎหมาย: การให้ส่วนลด
ข้อหารือ           1. ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี ก.01 สท.นครศรีธรรมราช ได้ออกตรวจสภาพกิจการบริษัทฯซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ พบว่า ในการจำหน่ายรถยนต์ บริษัทฯ มีส่วนลดราคาให้ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์หากชำระราคาทั้งหมดในคราวเดียว บริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษีขายให้ตามราคาที่ตกลงซื้อขายโดยหักส่วนลดออกจากราคาขาย สำหรับกรณีลูกค้ามีเงินไม่พอชำระในคราวเดียวตามข้อเท็จจริงลูกค้าตกลงซื้อรถยนต์ซึ่งบริษัทฯ ตั้งราคาขายมูลค่า 859,000 บาท แต่บริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดจำนวน 10,000 บาทคงเหลือมูลค่ารถยนต์ 849,000 บาท ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายเงินจองจำนวน 5,000 บาท ในวันที่ตกลงซื้อและในวันรับรถลูกค้าต้องจ่ายเงินดาวน์จำนวน 171,800 บาท ค่าประกันภัยชั้นหนึ่ง ค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,160 บาท หักเงินจองจำนวน 5,000 บาท และหักส่วนลดจำนวน10,000 บาท ดังนั้น ลูกค้าต้องจ่ายเงินให้บริษัทฯ ในวันรับรถ 185,160 บาท โดยบริษัทฯ มิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า แต่ออกใบเสร็จรับเงินในชื่อของบริษัท ค. ซึ่งเป็นผู้ชำระราคารถยนต์ที่เหลือและรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยลูกค้าจะเป็นผู้ครอบครองรถยนต์และทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท ค. โดยลูกค้าจะชำระราคารถยนต์ที่เหลือให้แก่บริษัท ค. เป็นรายงวดจนครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ จึงจะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ลูกค้า กรณีดังกล่าวถือว่า บริษัท ค. เป็นผู้ซื้อที่แท้จริง บริษัทฯ จึงมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 จากการให้ส่วนลดตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่26 กันยายน พ.ศ. 2528
แนววินิจฉัย           กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น ลูกค้าได้สั่งจองและตกลงซื้อรถยนต์จากบริษัทฯ โดยวิธีชำระเงินดาวน์บางส่วนที่มีการหักเงินจองและส่วนลด แต่บริษัทฯ มิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าในขณะที่มีการซื้อขาย เนื่องจากมีเงินสดไม่เพียงพอที่จะชำระราคารถยนต์ที่เหลือทั้งหมด โดยบริษัทโตโยต้าลิสซิ่งฯ จะเป็นผู้ชำระราคารถยนต์ส่วนที่เหลือและรับโอนกรรมสิทธิ์แล้วนำรถยนต์มาขายต่อให้แก่ลูกค้าโดยมีการทำสัญญาเช่าซื้อ และบริษัทฯ ได้ออกใบเสร็จรับเงินในชื่อของบริษัท ค. ในราคาเต็มจำนวนของราคารถยนต์ การให้ส่วนลดจึงเป็นการให้ส่วนลด เนื่องจากการส่งเสริมการขายให้แก่บริษัทโตโยต้าลิสซิ่งฯ บริษัทฯ จึงออกใบกำกับภาษีโดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าสินค้าทั้งหมดโดยไม่หักส่วนลดตามข้อ 14(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542ประกอบกับบริษัทฯ ได้บันทึกหลักฐานทางบัญชีส่วนลดจ่ายซึ่งลดให้แก่บริษัท ค. จึงเป็นกรณีบริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดแก่บริษัท ค. ผู้ซื้อสินค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำรถยนต์ไปขายต่อมิใช่เป็นการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์ที่เป็นผู้บริโภคแต่อย่างใด ส่วนลดที่ให้จึงอยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 76/38587

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020