เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3427
วันที่: 22 เมษายน 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2499
ข้อหารือ           ศูนย์พัฒนาการประมงฯ ได้รับแจ้งจาก Fisheries Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Government of Japan ว่า ได้มอบหมายให้ Mr. H สัญชาติญี่ปุ่น มาปฏิบัติงานชั่วคราวในตำแหน่ง Senior Expert และ Assistant Project Manager for the Japanese Trust Fund Programs ประจำที่สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยในระหว่างที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย Mr. H จะได้รับเงินเดือนและค่าจ้างที่จ่ายจาก Japanese Trust Fund และโดยที่ Mr. H ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเอกสิทธิ์จากรัฐบาลไทยและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศไทยสำหรับเงินเดือน เงินเพิ่ม และเงินได้ต่างๆ ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่น ตามความในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับศูนย์พัฒนาการประมงฯ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2513 (หนังสือแลกเปลี่ยนฯ) และตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2499 ศูนย์พัฒนlาการประมงฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพากรในการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับค่าจ้าง เงินเพิ่ม และเงินได้ต่างๆ ที่ Mr. H ได้รับ
แนววินิจฉัย           เนื่องจากข้อ 4 ของหนังสือแลกเปลี่ยนฯ กำหนดว่า หัวหน้าของสำนักงานฝ่ายการฝึกอบรม รองหัวหน้า และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานฝ่ายการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาการประมงฯ จะได้รับเอกสิทธิ์และความสะดวกเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนการโคลัมโบในประเทศไทย และตามคำแปลหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่าง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอังกฤษ เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรให้ผู้เชี่ยวชาญตามแผนโคลัมโบ ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2505 กำหนดว่า ผู้เชี่ยวชาญที่สหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือจัดให้แก่ประเทศไทยตามโครงการร่วมมือทางวิชาการแห่งแผนการโคลัมโบ และในทำนองเดียวกัน ได้รับยกเว้นจากภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือน เงินเพิ่ม และเงินได้ต่างๆ ที่ได้รับจากประเทศตน ดังนั้น เมื่อหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เข้าลักษณะเป็นสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ Mr. H ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์พัฒนาการประมงฯ จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยสำหรับเงินได้ซึ่งเป็นเงินเดือน เงินเพิ่ม และเงินได้ต่างๆ ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่น ตามหนังสือแลกเปลี่ยนฯและตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2499
เลขตู้: 76/38573

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020