ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีปฏฺิบัติการภาษีอากรฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


พระราชกฤษฎีกา
<
 ฉบับที่ 715 พ.ศ.2563 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ออกไปถึง 30 กันยายน 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 646 pdf doc  
 ฉบับที่ 714 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี pdf doc  
 ฉบับที่ 713 พ.ศ.2563 การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) ให้แก่สถานศึกษา pdf doc  
 ฉบับที่ 712 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะสูงขึ้นในด้าน STEM pdf doc  
 ฉบับที่ 711 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูง STEM pdf doc  
 ฉบับที่ 710 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation) pdf doc  
 ฉบับที่ 709 พ.ศ.2563 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ pdf doc  
 ฉบับที่ 708 พ.ศ.2563 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง pdf doc  
 ฉบับที่ 707 พ.ศ.2563 ยกเว้นรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 pdf doc  
 ฉบับที่ 706 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่สภากาชาดไทย pdf doc  
 ฉบับที่ 705 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร สำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf doc  
 ฉบับที่ 704 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร กรณีการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษเข้าทำงาน pdf doc  
 ฉบับที่ 703 พ.ศ.2563 การลดอัตรารัษฎากร การลดอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม เฉพาะรายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร pdf doc  
 ฉบับที่ 702 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ pdf doc  
 ฉบับที่ 701 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) pdf doc  
 ฉบับที่ 700 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร มาตรการสนับสนุนการนำเข้าสินค้าต้าน (COVID-19) เพื่อการบริจาค pdf doc  
 ฉบับที่ 699 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร มาตรการสนับสนุนการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 pdf doc  
 ฉบับที่ 698 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร รีโนเวทโรงแรม pdf doc  
 ฉบับที่ 697 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ pdf doc  
 ฉบับที่ 696 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการกีฬา pdf doc  
 ฉบับที่ 695 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร ลงทุนในเครื่องจักร pdf doc  
 ฉบับที่ 694 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ pdf doc  
 ฉบับที่ 693 พ.ศ.2563 การลดอัตรารัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ pdf doc  
 ฉบับที่ 692 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร มาตรการพี่ช่วยน้อง pdf doc  
 ฉบับที่ 691 พ.ศ.2563 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ pdf doc  
 ฉบับที่ 690 พ.ศ.2563 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการลงทุนในเครื่องจักร pdf doc  
 ฉบับที่ 689 พ.ศ.2562 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้บางกรณีให้แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน pdf doc  
 ฉบับที่ 688 พ.ศ.2562 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินเท่าที่บริจาคแก่โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม pdf doc  
 ฉบับที่ 687 พ.ศ.2562 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร สำหรับบริษัทการค้าระหว่างประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 587 pdf doc  
 ฉบับที่ 686 พ.ศ.2562 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร สำหรับสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 586 pdf doc  
 ฉบับที่ 685 พ.ศ.2562 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร สำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405 pdf doc  
 ฉบับที่ 684 พ.ศ.2562 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 646 pdf doc  
 ฉบับที่ 683 พ.ศ.2562 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนำส่งภาษี และเครื่องบันทึกการเก็บเงิน pdf doc  
 ฉบับที่ 682 พ.ศ.2562 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นเงินบริจาคสองเท่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา pdf doc  
 ฉบับที่ 681 พ.ศ.2562 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน pdf doc  
 ฉบับที่ 680 พ.ศ.2562 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินปันผลที่ได้รับจากโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน pdf doc  
 ฉบับที่ 679 พ.ศ.2562 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับรายรับหรือการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า หรือมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล pdf doc  
 ฉบับที่ 678 พ.ศ.2562 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์กรณีการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf doc  
 ฉบับที่ 677 พ.ศ.2562 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์และธนาคารพาณิชย์ที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการให้แก่กัน pdf doc  
 ฉบับที่ 676 พ.ศ.2562 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นรัษฎากรที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf doc  
 ฉบับที่ 675 พ.ศ.2561 การยกเลิกการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 454) พ.ศ. 2549 pdf doc  
 ฉบับที่ 674 พ.ศ.2561 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรให้แก่ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศฯ pdf doc  
 ฉบับที่ 673 พ.ศ.2561 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับบริษัทการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 587 pdf doc  
 ฉบับที่ 672 พ.ศ.2561 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติให้เป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 586 pdf doc  
 ฉบับที่ 671 พ.ศ.2561 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการจดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405 pdf doc  
 ฉบับที่ 670 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ pdf doc  
 ฉบับที่ 669 พ.ศ.2561 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง แก้ไขพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 646 pdf doc  
 ฉบับที่ 668 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุน เพื่อใช้ในการดำเนินงานอันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ pdf doc  
 ฉบับที่ 667 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย pdf doc  
 ฉบับที่ 666 พ.ศ.2561 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ สำหรับค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 586 pdf doc  
 ฉบับที่ 665 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจ้างแรงงาน ไม่เกินสองร้อยคน และมีเงินได้พึงประเมินตามที่กำหนด pdf doc  
 ฉบับที่ 664 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงิน กับธนาคารในประเทศหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับ จากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามกับธนาคารในประเทศ pdf doc  
 ฉบับที่ 663 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ pdf doc  
 ฉบับที่ 662 พ.ศ.2561 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง สำหรับการขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า pdf doc  
 ฉบับที่ 661 พ.ศ.2561 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง สำหรับเงินได้จากการขายทองคำแท่งฯ และเงินชดเชยการเลื่อนการรับมอบหรือการส่งมอบทองคำแท่ง pdf doc  
 ฉบับที่ 660 พ.ศ.2561 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ pdf doc  
 ฉบับที่ 659 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง รายจ่ายในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก pdf doc  
 ฉบับที่ 658 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง Start-up pdf doc  
 ฉบับที่ 657 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง หักรายจ่ายภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ pdf doc  
 ฉบับที่ 656 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง รายจ่ายสำหรับการอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง pdf doc  
 ฉบับที่ 655 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดหย่อนเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา เป็นจำนวนสองเท่าที่ได้จ่ายให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี pdf doc  
 ฉบับที่ 654 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ pdf doc  
 ฉบับที่ 653 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ทางราชการจ่ายให้เป็นเงินรางวัลทางราชการจ่ายให้ตามโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ pdf doc  
 ฉบับที่ 652 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ ที่ได้รับเป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย pdf doc  
 ฉบับที่ 651 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม pdf doc  
 ฉบับที่ 650 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย pdf doc  
 ฉบับที่ 649 พ.ศ.2560 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ กรณีการขายเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์เนื่องในวโรกาสสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf doc  
 ฉบับที่ 648 พ.ศ.2560 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเหรียญที่ระลึกเฉพาะที่กรมธนารักษ์เป็นผู้นำเข้าเพื่อขายในประเทศโดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง pdf doc  
 ฉบับที่ 647 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายไปเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ pdf doc  
 ฉบับที่ 646 พ.ศ.2560 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละสิบ เป็นร้อยละหกจุดสาม ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และลดอัตราเป็นร้อยละเก้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป pdf doc  
 ฉบับที่ 645 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย pdf doc  
 ฉบับที่ 644 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 630 pdf doc  
 ฉบับที่ 643 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 เพื่อกำหนดนิยามของคำว่า “เครื่องจักร” แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 604 pdf doc  
 ฉบับที่ 642 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร pdf doc  
 ฉบับที่ 641 พ.ศ.2560 การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก pdf doc  
 ฉบับที่ 640 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับชำระเงินที่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม จากการรับชำ ระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ pdf doc  
 ฉบับที่ 639 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุดังกล่าวเข้าทำงาน pdf doc  
 ฉบับที่ 638 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย pdf doc  
 ฉบับที่ 637 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม pdf doc  
 ฉบับที่ 636 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นรัษฎากรสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุน สำหรับบริษัท ซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ pdf doc  
 ฉบับที่ 635 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สำหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน pdf doc  
 ฉบับที่ 634 พ.ศ.2560 การกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินจากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11 pdf doc  
 ฉบับที่ 633 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากรภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเหรียญทองคำ ที่ระลึก pdf doc  
 ฉบับที่ 632 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท pdf doc  
 ฉบับที่ 631 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวร pdf doc  
 ฉบับที่ 630 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีรายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล pdf doc  
 ฉบับที่ 629 พ.ศ.2560 การกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11 pdf doc  
 ฉบับที่ 628 พ.ศ.2560 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ pdf doc  
 ฉบับที่ 627 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ pdf doc  
 ฉบับที่ 626 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ pdf doc  
 ฉบับที่ 625 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ pdf doc  
 ฉบับที่ 624 พ.ศ.2560 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 623 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 622 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 604 pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 621 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 620 พ.ศ.2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทรถยนต์ต้นแบบที่ใช้เพื่อการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะให้สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนทั้งหมด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145 pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 619 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 618 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการขายอัญมณี pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 617 พ.ศ.2559 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณี pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 616 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 615 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 614 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ให้แก่ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 613 พ.ศ.2559 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้ารถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบให้แก่ผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 612 พ.ศ.2559 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับรายรับจากการบริหารเงินของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 611 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 610 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเลิกการยกเว้นอากรแสตมป์ของกองทุนรวม pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 609 พ.ศ.2559 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรของกองทุนรวม pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 608 พ.ศ.2559 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการขายสินค้าและการให้บริการของกองทุนรวม pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 607 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาในแผนกหรือสาขาวิชาบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 606 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 605 พ.ศ.2559 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของกองทุน การออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 604 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 603 พ.ศ.2559 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 602 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 601 พ.ศ.2559 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์ ที่กระทรวงการคลังได้รับโอนมาจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 600 พ.ศ.2559 การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง การลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 599 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 598 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีที่มีรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 597 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน รวมทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกิจการเงินร่วมลงทุน pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 596 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการกีฬาที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 595 พ.ศ.2558 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 594 พ.ศ.2558 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 593 พ.ศ.2558 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินให้แก่โครงการรวมใจไทยต้านค้ามนุษย์ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 592 พ.ศ.2558 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 591 พ.ศ.2558 การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 590 พ.ศ.2558 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 589 พ.ศ.2558 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่มูลนิธิหรือสมาคม สำหรับเงินได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 588 พ.ศ.2558 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 284 pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 587 พ.ศ.2558 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บริษัทการค้าระหว่างประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในบริษัทการค้าระหว่างประเทศ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 586 พ.ศ.2558 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ ข้ามประเทศ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 585 พ.ศ.2558 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 584 พ.ศ.2558 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นเงินได้ที่ได้รับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 583 พ.ศ.2558 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 530 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 582 พ.ศ.2558 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ บางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 581 พ.ศ.2558 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 580 พ.ศ.2557 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ บางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 579 พ.ศ.2557 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยให้แก่สภากาชาดไทย pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 578 พ.ศ.2557 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ แก่สถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงินที่สถาบันการเงินควบเข้ากันหรือโอนกิจการให้แก่กัน pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 577 พ.ศ.2557 ลดอัตราภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบางกรณี pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 576 พ.ศ.2557 ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 575 พ.ศ.2556 ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 574 พ.ศ.2556 กำหนดรายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 573 พ.ศ.2556 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากัน หรือเป็นผู้โอนกิจการและจดทะเบียนเลิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 572 พ.ศ.2556 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กิจการของกองทุนหมู่บ้าน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 571 พ.ศ.2556 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ดอกเบี้ยที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับจากการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันให้กู้ยืมเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 570 พ.ศ.2556 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการเพื่อป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยอันมีลักษณะถาวร pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 569 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับ เงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวางหรือค่าขนส่งสินค้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ บางกรณี pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 568 พ.ศ.2556 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐในการจัดทำและการให้บริการจัดทำอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 567 พ.ศ.2556 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินเยียวยาและเงินช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับจากรัฐ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 566 พ.ศ.2556 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 565 พ.ศ.2556 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉพาะการให้กู้ยืมเงินจากเงินกองกลางและการให้กู้ยืมเงินเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 564 พ.ศ.2556 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 530 pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 563 พ.ศ.2556 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง ขยายระยะเวลาการหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145 pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 562 พ.ศ.2556 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีนายจ้างที่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตั้งแต่สามร้อยบาท pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 561 พ.ศ.2556 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนได้ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 560 พ.ศ.2556 ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าเช่าเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ pdf doc  
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 559 พ.ศ.2556 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับการบริจาคให้แก่การกีฬา pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 558 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 557 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการขายอัญมณีบางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 556 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณี บางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 555 พ.ศ.2556 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เก็บจากกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 530 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 554 พ.ศ.2555 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ถือศุกูก ทรัสตี และผู้ระดมทุน สำหรับเงินได้มูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทำตราสารที่เกิดขึ้น pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 553 พ.ศ.2555 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 552 พ.ศ.2555 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 551 พ.ศ.2555 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 550 พ.ศ.2555 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 549 พ.ศ.2555 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 548 พ.ศ.2555 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 547 พ.ศ.2555 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นเพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 546 พ.ศ.2555 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 545 พ.ศ.2555 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในประเทศ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 544 พ.ศ.2555 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 543 พ.ศ.2555 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกรณีเงินได้ที่ได้จากการขายเรือเดินทะเลที่ใช้ขนส่งสินค้า แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 299 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 542 พ.ศ.2555 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 541 พ.ศ.2555 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ สำหรับเงินได้ที่บริจาคให้แก่โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 540 พ.ศ.2555 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 615) pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 539 พ.ศ.2555 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 538 พ.ศ.2555 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 537 พ.ศ.2555 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 536 พ.ศ.2555 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและได้รับความเสียหายจากอุทกภัย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 535 พ.ศ.2555 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 534 พ.ศ.2555 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลให้แก่บริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทอื่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 533 พ.ศ.2555 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผู้รับประโยชน์ สำหรับเงินได้มูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทำตราสารที่เกิดขึ้น pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 532 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน บางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 531 พ.ศ.2554 ลดอัตราภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 530 พ.ศ.2554 ลดอัตราภาษีเงินได้ และปรับปรุงการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 529 พ.ศ.2554 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 528 พ.ศ.2554 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกินห้าล้านบาท เพื่อใช้เป็น ที่อยู่อาศัยของตน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 527 พ.ศ.2554 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่าจำนวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่บริจาค และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ สำหรับสินค้าที่บริจาค pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 526 พ.ศ.2554 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 525 พ.ศ.2554 การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับจากการประกอบกิจการของสถาบันการเงิน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 524 พ.ศ.2554 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 523 พ.ศ.2554 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 522 พ.ศ.2554 การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 521 พ.ศ.2554 กำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 520 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 519 พ.ศ.2554 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานคนพิการเพิ่มขึ้น pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 518 พ.ศ.2554 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่ศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศและคนต่างด้าว pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 517 พ.ศ.2554

การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 516 พ.ศ.2554

การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 515 พ.ศ.2554

การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนเท่ากับรายจ่ายตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการจัดหาหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 514 พ.ศ.2554

การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 513 พ.ศ.2554

การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 512 พ.ศ.2554 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 511 พ.ศ.2554 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของกองทุนบริหารเงินกู้ เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 510 พ.ศ.2554 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วย การบริหารหนี้สาธารณะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 509 พ.ศ.2553 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 508 พ.ศ.2553 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การกำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาครวมทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 507 พ.ศ.2553

ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๕๔๙)

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 506 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ บางกรณี

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 505 พ.ศ.2553 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง อัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 504 พ.ศ.2553 รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิกับค่าเช่าทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 315 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 503 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางกรณี

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 502 พ.ศ.2553

การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงินควบเข้ากันหรือโอนกิจการให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 501 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับเงินได้รายรับและการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 500 พ.ศ.2553 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ซึ่งทำสัญญายืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์กับธนาคารแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 331 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 499 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าทำงาน และเจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น ซึ่งได้จัดอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการให้แก่คนพิการ

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 498 พ.ศ.2553 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 428 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 497 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 496 พ.ศ.2553

การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด สำหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้น

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 495 พ.ศ.2553

การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 494 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการขายอัญมณีบางกรณี

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 493 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณีบางกรณี

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 492 พ.ศ.2553

การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 491 พ.ศ.2552 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 490 พ.ศ.2552 .การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 489 พ.ศ.2552 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 488 พ.ศ.2552

ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 487 พ.ศ.2552

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานบางกรณี

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 486 พ.ศ.2552 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายนมสดพาสเชอไรซ์และนมสดยูเอชทีผสมฟลูออไรด์ ภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 485 พ.ศ.2552 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่กิจการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เฉพาะการให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 484 พ.ศ.2552

การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด สำหรับการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 483 พ.ศ.2552

การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 482 พ.ศ.2552

การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนาและค่าห้องพักในการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 481 พ.ศ.2552 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 480 พ.ศ.2552

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา ๔๘(๒) แห่งประมวลรัษฎากร

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 479 พ.ศ.2551 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากรและคงจัดเก็บในอัตรา pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 478 พ.ศ.2551 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คณะกรรมการและผู้ประกอบการเฉพาะการบริจาคสินค้าหรือการให้บริการแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขั้นกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 477 พ.ศ.2551 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำเข้ามาเพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการตามโครงการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 476 พ.ศ.2551 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาสำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครู อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สำหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 420 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 475 พ.ศ.2551 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 474 พ.ศ.2551 การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่นำหลักทรัพย์มา จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 467 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 473 พ.ศ.2551 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 472 พ.ศ.2551 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 471 พ.ศ.2551 ลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 470 พ.ศ.2551 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 469 พ.ศ.2551 การลดอัตรารัษฎากร เรื่อง การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับจากการประกอบกิจการของสถาบันการเงินบางกรณีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 468 พ.ศ.2550 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้ประกอบการเฉพาะการบริจาคสินค้าหรือการให้บริการอันเนื่องมาจากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 467 พ.ศ.2550 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 466 พ.ศ.2550 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ pdf    
รูปหัวข้อฉบับที่ 465 พ.ศ.2550 (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 479) pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 464 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำเข้ามาเพื่อใช้ภายใต้โครงการดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS) pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 463 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให้แก่บุคคลตามข้อผูกพันในการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทำไว้กับหน่วยงานของต่างประเทศตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 462 พ.ศ.2549 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบภัยพิบัติ สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่น สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการดำเนินการที่เกี่ย กับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 461 พ.ศ.2549 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ขยายเวลาในการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 460 พ.ศ.2549 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 459 พ.ศ.2549 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 458 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้สนับสนุนการกีฬาตามโครงการตามยุทธศาสตร์ 4 ปีสร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 – 2551) pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 457 พ.ศ.2549 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อผูกพันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรที่มีอยู่ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยให้ทันสมัย ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 456 พ.ศ.2549 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คณะกรรมการและผู้ประกอบการจัดงานแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 455 พ.ศ.2549 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 454 พ.ศ.2549 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจและปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ธนาคารพาณิชย์สำหรับเงินได้จากการรับฝากหรือการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศ (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 675) พ.ศ.2561 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป) pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 453 พ.ศ.2549 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 452 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 451 พ.ศ.2549 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ขายข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 450 พ.ศ.2549 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 449 พ.ศ.2549 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 448 พ.ศ.2549 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 447 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 446 พ.ศ.2548 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 446) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอนเนื่องจากการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 445 พ.ศ.2548 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 445) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพะให้แก่กิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอน เนื่องจากการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 444 พ.ศ.2548 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 444) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ สำหรับการกระทำตราสาร อันเนื่องมาจากขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 443 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่เป็นค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้รับจากบริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยบางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 442 พ.ศ.2548 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2548 เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 441 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์สำหรับเงินได้จากการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ pdf    
รูปหัวข้อฉบับที่ 440 พ.ศ.2548 ปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 465) pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 439 พ.ศ.2548 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 439) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 438 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 437 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างไปฝึกอบรม หรือในการฝึกอบรมลูกจ้างของตน และภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของผู้ดำเนินการฝึกที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการของผู้ดำเนินการฝึก pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 436 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน เพื่อการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 435 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการโดยไม่มีค่าตอบแทนเพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 434 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่นชุมชนบางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 433 พ.ศ.2548 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 433) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นเพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 432 พ.ศ.2548 ปรับปรุงการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 431 พ.ศ.2548 ปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 430 พ.ศ.2548 ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 429 พ.ศ.2548 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 429) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากพันธบัตรและหุ้นกู้ของรัฐบาล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 428 พ.ศ.2548 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2548 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นฯ และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการฯ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 427 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 426 พ.ศ.2547 ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 425 พ.ศ.2547 ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าเช่าเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 424 พ.ศ.2547 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกรณีที่มีการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 423 พ.ศ.2547 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกรณีที่มีการบริจาคหรือเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2550 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 422 พ.ศ.2547 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 421 พ.ศ.2547 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 421) พ.ศ. 2547 เรื่อง ปรับปรุงระยะเวลาการได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้จาก กำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 387 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 420 พ.ศ.2547 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาแก่ สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 419 พ.ศ.2547 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 419) พ.ศ. 2547 เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ กิจการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 418 พ.ศ.2547 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2547 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการให้บริการ และสำหรับการกระทำตราสาร pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 417 พ.ศ.2546 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินที่บริจาคเพื่อสมทบกองทุนโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 416 พ.ศ.2546 ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 440) pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 415 พ.ศ.2546 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่คณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดประชุมเอเปค 2003 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 414 พ.ศ.2546 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 413 พ.ศ.2545 การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/6(3) จากร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 0.1 เป็นการชั่วคราว pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 412 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิ จากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 80,000 บาทแรกสำหรับปีภาษี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 411 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 410 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 409 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่นักแสดงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 408 พ.ศ.2545 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง กำหนดให้คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาลไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 407 พ.ศ.2545

ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 9.0 เป็นร้อยละ 6.3 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2546(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 416)

pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 406 พ.ศ.2545 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 405 พ.ศ.2545 สำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 404 พ.ศ.2545 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การให้บริการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 403 พ.ศ.2545 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การขายน้ำมันดีเซลของผู้ประกอบการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 401 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 400 พ.ศ.2545 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 398 พ.ศ.2545 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 396 พ.ศ.2545 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 395 พ.ศ.2545 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับอายุการใช้งาน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 394 พ.ศ.2545 ลดอัตราภาษีเงินได้ เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 431) pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 393 พ.ศ.2544 การยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับการกระทำตราสารในกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนบางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 392 พ.ศ.2544 การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนบางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 391 พ.ศ.2544 การกำหนดกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดฐานภาษีสำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 390 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ค้าน้ำมันและให้แก่สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันกลางทะเลเพื่อขายให้แก่เรือจดทะเบียน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 389 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นจำนวนเท่ากับเงินสำรองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 388 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับเฉพาะที่เป็นกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ในแต่ละเดือนภาษี เป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนจากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ในเดือนภาษีนั้น pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 387 พ.ศ.2544 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือเป็นบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 386 พ.ศ.2544
การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 385 พ.ศ.2544
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้เป็นกรณีพิเศษ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 384 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันภายใน 31 ธ.ค. 44 pdf    
รูปหัวข้อฉบับที่ 382 พ.ศ.2544 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 381 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์บางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 380 พ.ศ.2544
ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 379 พ.ศ.2544 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) บางกรณีเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 378 พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้จัดสรรที่ดินกรณีโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งขึ้น และยกเว้นภาษีอากรแก่นิติบุคคลดังกล่าว สำหรับการให้บริการในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคแก่สมาชิกของนิติบุคคล pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 377 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชย์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย และลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดังกล่าว pdf    
รูปหัวข้อฉบับที่ 376พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 375 พ.ศ.2543 ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินในการประกอบกิจการ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 374 พ.ศ.2543 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ อนุญาโตตุลาการ เฉพาะตราสารคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 373 พ.ศ.2543 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 360 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 372 พ.ศ.2543 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่รัฐวิสาหกิจสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการดำเนินการนำทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 371 พ.ศ.2543 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดกิจการของรัฐวิสาหกิจในส่วนของรายรับที่ได้รับเนื่องจากการดำเนินการนำทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 370 พ.ศ.2543 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินการนำทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 369 พ.ศ.2543 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เนื่องจากการระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 367 พ.ศ.2543 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าหรือการขายทองคำ ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็น ทองรูปพรรณหรือของรูปพรรณของผู้ประกอบการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 311 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 366 พ.ศ.2543 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะคงเหลือในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 365 พ.ศ.2543 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณีเป็นกิจการ ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 364 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลการทำธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 363 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้กรณีที่มีการบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 362 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 361 พ.ศ.2542 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์บางกรณี เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 360 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 359 พ.ศ.2542 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 358 พ.ศ.2542
กำหนดให้การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 357 พ.ศ.2542 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็น บริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดสำหรับการกระทำตราสาร แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 356 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ภายใน 31 ธ.ค.2543 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 355 พ.ศ.2542 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของการเคหะแห่งชาติบางกรณี และ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการบางกรณี เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 354 พ.ศ.2542 ปรับปรุงการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 351 พ.ศ.2542 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้โอนหลักทรัพย์ เฉพาะการ โอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 350 พ.ศ.2542 กำหนดให้การประกอบกิจการซื้อหรือขายคืนหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 348 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 347 พ.ศ.2542 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้า หรือการให้บริการที่ได้กระทำในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 346 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 345 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 344 พ.ศ.2541 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 343 พ.ศ.2541 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้ บริการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 342 พ.ศ.2541 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 341 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 340 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้เนื่องจากการดำเนินการตามคำขอประนอมหนี้หรือแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ศาลเห็นชอบ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 339 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเฟสบิกเกมส์ ครั้งที่ 7 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 338 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 337 พ.ศ.2541 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการบางประเภทของกองทุนรวมอสังหา-ริมทรัพย์ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 336 พ.ศ.2541 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือ การให้บริการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 335 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ที่ต้องเสียอากร สำหรับการกระทำตราสารที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 334 พ.ศ.2541 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่กิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 333 พ.ศ.2541 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายทรัพย์สินระหว่างนิติบุคคลเฉพาะกิจกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 332 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 331 พ.ศ.2541 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 330 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อฉบับที่ 329 พ.ศ.2541 .การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 328 พ.ศ.2541 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 327 พ.ศ.2541 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 326 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 324 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 323 พ.ศ.2541 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 322 พ.ศ.2541 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เรื่อง กำหนดให้กิจการขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 321 พ.ศ.2541 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายทรัพย์สินและการให้บริการขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 320 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่คณะกรรมการไทยช่วยไทย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 319 พ.ศ.2541 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เรื่อง การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 318 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้บริจาคในการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 317 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกรณีที่มีการบริจาคหรือเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2545 pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 315 พ.ศ.2540 รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับมูลค่าต้นทุนรถยนต์นั่งส่วนที่เกินคันละ 1 ล้านบาท pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 314 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และใช้เรือไทยในการประกอบกิจการ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 313 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตยากำจัดวัชพืชของตนเอง pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 312 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีอากรสำหรับการบริจาคให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมเฉพาะกิจ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 311 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าหรือการขายอัญมณีบางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 308 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินกำไรที่กิจการวิเทศธนกิจจำหน่ายออกไปจากประเทศไทย (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454)      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 307 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากผู้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจบางกรณี pdf    
รูปหัวข้อฉบับที่ 306 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าธรรมเนียมที่กิจการวิเทศธนกิจได้รับจากการเป็นผู้จัดการในการจัดหาเงินกู้ในลักษณะการร่วมให้กู้ (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454)      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 301 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทผูกพันระยะยาว (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 664) พ.ศ.2561)      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 300 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไทยซึ่งมีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ เพื่อบรรเทาภาระที่มีภาษีซ้ำซ้อน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 299 พ.ศ.2539 ลดอัตราภาษีตามมาตรา 70 สำหรับค่าเช่าเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายเรือเก่าเพื่อซื้อเรือใหม่ pdf    
รูปหัวข้อฉบับที่ 298 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ของผู้ดำเนินการฝึกอาชีพที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย ( ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 แต่ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฎิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้ที่ค้างอยู่หรือพึงชำระก่อนวันที่ 29 มกราคม 2546)      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 297 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ส่วนที่จ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 295 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ขอรับ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 291 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 290 พ.ศ.2538 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำบางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 288 พ.ศ.2538 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง ( ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 แต่ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฎิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้ที่ค้างอยู่หรือพึงชำระก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2548)      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 284 พ.ศ.2538 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากกิจการสถานศึกษา สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 283 พ.ศ.2538 ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากการแยกกิจการประกันชีวิตและกิจการประกันวินาศภัยออกจากกัน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 282 พ.ศ.2538 ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากการแยกธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากกัน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 277 พ.ศ.2537 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่คณะกรรมการกองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 274 พ.ศ.2537 ยกเว้นภาษีเงินได้กรณีบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 270 พ.ศ.2537 ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยบางกรณีที่ได้จากกิจการวิเทศธนกิจ (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454 แต่ยังคงใช้บังคับถึงวันที่ 17 เมษายน 2552)      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 269 พ.ศ.2536 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตปุ๋ย pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 263 พ.ศ.2536 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรที่บริษัทได้รับจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ.2562 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 262 พ.ศ.2536 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 689) พ.ศ.2562 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 260 พ.ศ.2535 ลดอัตราภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิของกิจการวิเทศธนกิจ (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454)      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 250 พ.ศ.2535 ลดอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม (ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 703) พ.ศ.2563 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป)      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 247 พ.ศ.2534 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณี      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 246 พ.ศ.2534 กิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้เป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 245 พ.ศ.2534 มูลค่าของฐานภาษีบางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 243 พ.ศ.2534 ภาษีซื้อที่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 242 พ.ศ.2534 ให้นำเครดิตภาษีที่เหลือในแต่ละเดือนภาษีไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 241 พ.ศ.2534 ให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 240 พ.ศ.2534 กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 239 พ.ศ.2534 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการบางกรณีตามมาตรา 81(1)(น) pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 205 พ.ศ.2532 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่กองทุนเฉพาะกิจ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 165 พ.ศ.2529 ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้ที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณี pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 145 พ.ศ.2527 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 121 พ.ศ.2525 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราคาหรือมูลค่าสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 79 พ.ศ.2521 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 40 พ.ศ.2514 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลของสหกรณ์ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2510 ยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับใบรับซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้ออก      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 18 พ.ศ.2505 ยกเว้นภาษีอากรแก่บุคคลตามสัญญาการเว้นการเก็บภาษีซ้อน pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2502 กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน      
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2500 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ องค์การสหประชาชาติ สถานทูต ฯลฯ pdf    
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2499 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่บริษัทและพนักงานต่างประเทศตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาล      
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, October 9, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161